Edelman, Shimon (1994) Representation, Similarity, and the Chorus of Prototypes. [Preprint]